សមាគមអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០២០ ក្រោម សេចក្តីប្រកាសលេខ ២៧៣ ពម.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងព័ត៌មាន ដោយមានលោកបណ្ឌិត ហោ គន្ធា ជាប្រធានសមាគម

សមាគម (CJDS) បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង

គោលបំណងធំៗ ចំនួន២ និងវត្ថុបំណងចំនួន ៣៖

១. គោលបំណងធំ

- ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈលើវិស័យសារព័ត៌មាន
- កិច្ចការមនុស្សធម៌

២. វត្ថុបំណង

- ចូលរួមរាល់កម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
- ចូលរួមធ្វើសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មាន ប្រឆាំងនូវព័ត៌មានក្លែងក្លាយ
- ការពារ និងចូលរួមដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈម របស់អ្នកសារព័ត៌មាន

សកម្មភាពវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និង
ព្រឹត្តិការណ៍នានា

ដើម្បីបណ្តុះផ្នត់គំនិត ក្រមសីលធម៌ ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាទិសដៅ និងមន្ត្រីរាជការ ឬនិស្សិត ដែលមានបំណង ចាប់យកអាជីពលើវិស័យសារព័ត៌មាន
icon

ភ្ញៀវកិត្តិយស

ភ្ញៀវកិត្តិយស

សកម្មភាពវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងព្រឹត្តិការណ៍នានា
icon

ការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ

ការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ

សកម្មភាពវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងព្រឹត្តិការណ៍នានា
icon

ការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ

ការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រ

សកម្មភាពវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងព្រឹត្តិការណ៍នានា
icon

ភ្ញៀវកិត្តិយស

ភ្ញៀវកិត្តិយស

សកម្មភាពវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងព្រឹត្តិការណ៍នានា
icon

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

សកម្មភាពវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងព្រឹត្តិការណ៍នានា
icon

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

សកម្មភាពវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងព្រឹត្តិការណ៍នានា
icon

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

សកម្មភាពវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងព្រឹត្តិការណ៍នានា
icon

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

សកម្មភាពវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងព្រឹត្តិការណ៍នានា

សមាគមអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ឈ្មោះជាខេមភាសា សមាគមអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា និងភាសាអង់គ្លេស Cambodia Journalist Development Skill Association (CJDS)

សមាគមអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា

ប្រធានសមាគម និងសមាជិក

ដៃគូសហការ